CRITERIS GENERALS D'ADMISSIÓ

Matrícula curs 2016 / 2017

Criteris generals  
  • Germans matriculats al centre o fill de treballador del centre
40
  • Proximitat al centre
 

domicili dins de l'àrea de proximitat

30

lloc de treball dins de l'àrea de proximitat

20
  • Pare o mare beneficiari de l'ajut de renda mínima d'inserció
10
  • Discapacitat de l'alumne o d'un familiar, germà/na, pare/mare o tutor, igual o superior al 33%.
10
   
Criteris complementaris  
  • Família nombrosa o monoparental
15
  • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs
10
  • Si el pare, mare, tutor/a, germà/ana de l'alumne/a ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc.
5

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90