DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Matrícula curs 2017 / 2018

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, mare o tutor.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot hi ésser menor de 14 anys.

Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l'alumne

Per justificar els criteris generals d'admissió, cal presentar:

Proximitat al centre:
- Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del document d'identitat, quan el domicili que s'al.lega no coincideix amb el document que es presenta.

- Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l'empresa, quan s'al.lega el domicili del lloc de treball.

Renda anual de la unitat familiar
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI).

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica:
- Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col.legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, que especifiqui de quina malaltia es tracta.

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90